Svenska Kyrkan

Svenska kyrkan är en folkkyrka, öppen för alla. Kyrkan är en plats för gudstjänster, möten och samtal. Kyrkan finns till hands vid de speciella tillfällena i livet, så som dop, konfirmation, vigsel och begravning, men vill även ha be­tydelse för våra dagliga behov av eftertanke, stillhet och omsorg. Kyrkans sätt att vara kyrka har förändrats genom dess tusenåriga historia, men uppgiften har alltid varit densamma – att vara en mötesplats människor emellan och i mötet mellan människa och Gud.

Svenska kyrkans församling i vår bygd heter Asklanda församling. I församlingen finns de tre kyrkorna Asklanda, Ornunga och Kvinnestad samt Ornunga gamla kyrka som används sommartid. Församlingshem finns i Asklanda och Kvinnestad. Vi arbetar för att vara en levande kyrka, en öppen gemenskap där vi kan mötas i fest och vardag. Varje söndag firas gudstjänst i någon av våra kyrkor/ församlingshem (eller sammanlyses med någon annan församling). En gång i månaden har vi andrumsmässa (nattvard) i Asklanda kyrka. Vi har en kyrkokör som övar regelbundet och medverkar vid gudstjänster. Det finns två syföreningar i församlingen, en i Asklanda och en i Kvinnestad. Utöver detta erbjuds också alphasamlingar, livskraftkvällar, konserter med mera. Konfirmandarbete bedrivs sedan några år tillsammans med missionskyrkan.

Barnverksamheten är en stor och viktig del av församlingens arbete. På onsdagar träffas lilla och stora klubben och barnkörerna Stimmet och Korallen. Asklanda församlingshem fylls då med barn i olika åldrar från hela bygden. Där samlas också vuxen-barn-grupp varannan fredag. De olika kristna församlingarna i bygden samverkar och planerar för ge­mensamma gudstjänster och samlingar. Vi vill stärka samhörigheten mellan församlingarna, men vill även vara kyrkor som kompletterar varandra. Konfirmandundervisningen har under några år varit ekumenisk. Alpha-grupp och livskraftkvällar har anordnats tillsammans. Med några års mellanrum har vi också en större ekumenisk satsning, till exempel logmötesserie.